Publicaties

Altijd de laatste ontwikkelingen

Opbrengst tijdelijke verhuur tuinhuisje onbelast

Gepubliceerd in NLF 2019/1734, 1 augustus 2019 In deze uitspraak is het hof tot een wonderlijk (onjuiste) conclusie gekomen. Het betreft hier de verhuur van een tuinhuisje via Airbnb voor een periode van 21 dagen. Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze dagen vers...

Lees verder

augustus 2019

Ook een particulier heeft soms een bewaarplicht

Fiscaal Advies 2019/4, blz. 20. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht, artikel 52 AWR). Soms is er een langere bewaarplicht (tot 10 jaar), soms een kortere. Particulieren hebben in het algemeen gee...

Lees verder

juli 2019

Souterrain terecht in box 3

FinSourceOne (Akkermans&Partners) Wanneer een woning deels wordt gebruikt om zelf in te wonen en deels wordt verhuurd kan het een vraag zijn of het verhuurde deel een zelfstandige of een onzelfstandige woonruimte is. Hof Den Haag geeft in zijn uitspraak ...

Lees verder

juni 2019

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

Bepalingen in bankvoorwaarden maken het mogelijk dat een bank haar dienstverlening per direct stopt, wanneer voortzetting van die dienstverlening tot reputatieschade van de bank zou kunnen leiden. In twee zaken oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden of dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar....

Lees verder

mei 2019

Wetgeving 2019

Fiscaal Advies 2019/2 Jaarlijks wordt u in januari bedolven onder nieuwsbrieven met nieuwe wetgeving. Deze heeft u, bij het lezen van dit artikel al gehad. Daarom zal ik met name ingaan op een aantal minder bekende aanpassingen die betrekking hebben op de woning. ...

Lees verder

april 2019

De eigen woning en kraakwacht

Voor zowel de verhuisregeling (artikel 3.111, tweede en derde lid wet IB 2001) en de uitzendregeling (zesde lid) geldt een aantal voorwaarden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, blijft de woning in box 1 en is...

Lees verder

juli 2018

De smartrobot onder de loonbelasting?

Gaan robots binnenkort op de stoel van de rechter zitten? Dit is een vraag die het dagblad Trouw op 27 november 2017 stelde. Het antwoord werd ook gegeven en was ontkennend.[1] Een virtuele rechter vinden we bij e-court. Geen echte rechter maar een digitale arbitrage. De meningen over de kwa...

Lees verder

mei 2018

Ontwikkelingen in de WOZ-waarde

Fiscaal Advies, 2018/01 Eind januari zijn de eerste WOZ-beschikkingen weer in de brievenbus van de belastingplichtigen gevallen. Het is altijd verstandig om dan direct even na te gaan of de aangege...

Lees verder

maart 2018

Hillen uitgefaseerd (MBB 2018/1)

Op 19 december 2017 is het wetsvoorstel ‘Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’ door de Eerste Kamer aangenomen. De ingangsdatum is 1 januari 2019. Zelden is er over een wetsvoorstel zoveel binnen en buiten het Parlement discussie geweest. In deze bijdrage ga ik eerst op het aangenomen wetsvoorstel in e...

Lees verder

januari 2018

Besluit Vervallen Tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Blog (site Consis Academie) Sinds 1 april 2017 luidt Artikel 10bis.6, eerste lid Wet IB 2001, als volgt: Tot het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning behoort niet de rente begrepen in de uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning voor zover de uitkering niet meer bedraagt dan € 162.500 indie...

Lees verder

juli 2017

WOZ en bedrijfspanden

Fiscaal Advies, maart 2017   De afgelopen weken zijn de WOZ-beschikkingen bij de verschillende bedrijven in de bus gevallen. Van belang is om na te gaan of de WOZ-waarde klopt. De bezwaartermijn is immers maar zes weken. De WOZ-waarde van bedrijfsvastgoed is bepaald in de artikelen 16 en 17 WOZ. Artikel 17 WOZ is het belangri...

Lees verder

maart 2017

Overdrachtsbelasting 2% of 6%?

Het afgelopen jaar is er, voor de overdrachtsbelasting, regelmatig geprocedeerd over de vraag of er nu een woning (2%) of een niet-woning (6%) werd gekocht. Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste jurisprudentie, waarna wordt afgesloten met de rode draad in deze jurisprudentie. Publicatie VfP 2017/1 Belastbare ob...

Lees verder

februari 2017